v.L. Lotta Heneke, Lilly Gränitz, und Emily Gränitz